Årsmötes Anteckningar 2018

Årsmöte i Släps Gymnastikförening 2018
Årsmötet hölls måndagen den 19 februari i Kullaviks pizzeria. Närvarande var 9 medlemmar.
§ 1 Christina Karlsson öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen fastställdes med tillägg av 14 punkter enligt till protokollets original bifogad lista.

§ 3 Till ordförande för mötet valdes Christina Karlsson och till sekreterare valdes Anita Thunberg.

§ 4 Till justeringsmän valdes Carina Hassel och Yvonne Johansson.

§ 5 Kallelse till årsmötet har skett i god tid dels som muntlig inbjudan till medlemmarna dels skriftligt till styrelsen och ledarna. Kallelsen publicerades på hemsidan www.slapsgf.se.

§ 6 Årsberättelsen upplästes av Anita Thunberg. Bifogas protokollets original.

§ 7 Kassa och revisionsberättelse upplästes av Yvonne Johansson. Bifogas protokollets original.

§ 8 Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§ 9 Val av styrelse till nästa årsmöte:
Ordförande: Christina Carlsson omvaldes på 2 år.
Sekreterare: Anita Thunberg omvaldes på 2 år.
Kassör: Lars Korn fyllnadsval på 1 år som ersättare för Martin Sandberg.
Ledamöter: Ingela Lundgren och Lena Fagher omval på vardera 1 år.

§ 10 Till revisorer för 2018 omvaldes Yvonne Johansson och Åke Holmqvist på vardera 1 år.

§ 11 Beslöts: Föreningens postgirokonto 62 00 93-5 tecknas av ordförande Christina Karlsson och kassör Lars Korn var för sig. Vidare att företagets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 12 Medlemsavgiften som betalas för vårterminen 2018 ska gälla för helåret 2018. Nya medlemmar som börjar till hösten betalar halv avgift om 250 kr.
Beslöts att styrelsens ledamöter och revisorer samtliga är befriade från medlemsavgift.
Årsmötet uppdrog åt Lars Korn att till Skatteverket, Ideella föreningar och stiftelser, inlämna adressändring avseende sig själv i egenskap av nu behörig kontaktperson. Kopia av föreliggande protokoll ska biläggas ändringsblanketten.
Noterades att Skatteverkets beslut 2017-06-08 om befrielse för skyldigheten för föreningen att lämna särskilda uppgifter gäller från inkomståret 2016 till inkomstår 2020.
Uppdrogs åt kassören att säkerställa sin åtkomst till Kungsbacka kommuns föreningsregister.
Uppdrogs åt Lars Korn att med försäkringsbolaget Pensum utöka föreningens tecknade gruppförsäkring att gälla för 50 personer.
Konstaterades att efterforskningar till trots går föreningens ev. gamla stadgar ej att finna. Lars Korn åtog sig att till styrelsen snarast presentera förslag till nya stadgar. Dessa kommer i all huvudsak baseras på Riksidrottsförbundets normalstadgar. Förutsatt styrelsens slutgiltiga gillande föreläggs därefter föreningens medlemmar att fastställa dessa så snart som möjligt. Förslagsvis i samband med vårterminens avslut eller höstterminens början.
Ing-Marie åtog sig lämna rapport från Spotify om STIM-pengar. Lars Korn anmäler sig som kontaktperson till STIM, SAMI, Svensk Gymnastik, SG/Väst, RF och Hallands Idrott.
Lars Korn anmäler sig som kontaktperson till ePassi Min Frivård ang. föreningens avtal 101390.
Lars Korn har för föreningens räkning ingått avtal med 24Storage Kungsbacka avseende förråd 2091, storlek 1m3. Föreningens arkivpärmar för perioden 2010-2016 jämte resultat- och balansräkningar för 1986 och större delen av 90-talet förvaras där sedan 2018-02-22.
Föreslogs smärre förändring av layout till föreningens hemsida. Åtog sig ordföranden, som ansvarar för hemsidan, att åtgärda enligt förslaget.
Inbjudan till Vårruset 2018 görs av ledarna.
Nästa styrelsemöte den 14 mars kl 18.00 hos Ingela Lundgren. Avslutningsmöte tillsammans med ledarna måndag den 23 april 19.30 i Kullavik .

§ 13 Ordförande Christina Karlsson förklarade mötet avslutat.
Särö den 2 mars 2018

Vid protokollet:                                  justeras
………………………………………….. ……………………………………………….
Anita Thunberg                                   Carina Hassel
……………………………………………….
Yvonne Johansson