Årsmötes Anteckningar 2019

Årsmöte i Släps Gymnastikförening 2019

Årsmötet hölls måndagen den 18 februari i Kullaviks pizzeria kl. 19.30. Närvarande var 10 medlemmar.

§ 1 Christina Karlsson öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen fastställdes.

§ 3 Till ordförande valdes Christina Karlsson och till sekreterare valdes Lena Fagher.

§ 4 Till justeringsmän valdes Carina Hassel och Elisabeth Rimark.

§ 5 Kallelse till årsmötet har skett i god tid dels som muntlig inbjudan till medlemmarna dels skriftligt till styrelsen och ledarna. Kallelsen publicerades på hemsidan www.slapsgf.se

§ 6 Årsberättelsen upplästes av Anita Thunberg. Bifogas protokollets original. Lars Korn redovisade verksamhetsårets ekonomi med en förlust på 23.945.55 kr. På kontot finns 99.946.11

§ 7 Revisionsberättelsen upplästes av Yvonne Johansson. Bifogas protokollets original.

§ 8 Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§ 9 Lars Korn meddelade att vi skrivit avtal med 24 Storage där vi förvarar alla gamla pärmar och sådant gällande föreningen. Ordförande, sekreterare och kassör har nycklar till förvaringsutrymmet. Lars lämnade en säkerhetskopia, USB-minne, av sin dator gällande föreningen från 2016-2018 till ordföranden. Fortsättningsvis lämnas säkerhetskopia vid varje styrelsemöte.

§ 10 Det kommunala bidraget till föreningen för 2018 blev 5192.

§ 11 Medlemsavgiften för våren är 400 kr. enligt tidigare styrelsemöte.

§ 12 Medlemsantalet under hösten var 47 stycken.

§ 13 Val av styrelse till nästa årsmöte: Ordförande: Christina Karlsson återstår 1år. Sekreterare: Anita Thunberg återstår 1 år. Kassör: Lars Korn omvald på 2 år. Ledamöter:Ingela Lundgren avgår Lena Fagher omvald på 1 år. Nyval. Anna Lindgren vald på 2 år. Elisabeth Rimark vald på 2 år.

§ 14 Till revisorer för 2019 omvaldes Yvonne Johansson och Åke Holmqvist på vardera 1 år.

§ 15 Vid övriga frågor togs detta upp. Inbjudan till Vårruset görs en gång av ledarna. Vårterminen slutar v.17 ej måndag, Annandag påsk, men tis och torsdag.

Ordförande: Christina Karlsson förklarade mötet avslutat.
Kullavik den 22 februari 2019