Stadgeändringar

Släps GF – förslag till stadgeändring vid årsmötet 2022

8§ Stadgeändring
”För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.”

14§ Tidpunkt, kallelse
”Styrelsen får besluta att föreningsmöte ska äga rum som fysiskt möte, eller som distansmöte över internet, eller som en kombination av dessa. Medlem, som närvarar på distans, har samma rättigheter och skyldigheter som fysiskt närvarande medlem. Styrlesen ansvarar för att rimliga kontroller och identitet och medlemskap genomförs oberoende av mötesform”

24§ Ändring av antal styrelsemedlemmar